قوانین مربوط به کانال
تاریخ ثبت: 1399/12/10

کانال بطور پیشفرض برای شما فعال است و دیگران می توانند عضو کانال شما شوند.

کانال برای استفاده شخصی،کاری،اجتماعی،فروشگاهی،اموزشی و سرگرمی است و از آن مسئولانه استفاده نمایید.